venerdì, 09 dicembre 2022 ore 06:24

Cronaca

27-12-2014

Biet a su tzilleri cun s'amigu e a pustis ddu istrecat cun sa vetura

Unu giòvanu at istrecadu cun sa vetura un'amigu suo, a pustis àere passadu in pares su sero. Su feridu est istadu portadu a s'ospidale de Aristanis, netzessàriu s'interventu de chirurgia. In s'episòdiu sunt faghende is iscumbatas is carabineris.

ABBASANTA – Unu sero passadu a bufare in unu tzilleri in Ilartzi, pro contoniare in domo, onniunu pro contu suo. Est in noe ca incumintzant is dudas de is carabineris: unu de is duos giovanos, r.S., at istrecadu s'àteru cun sa vetura. Su pitzocu est istadu portadu a s'ospidale de Aristanis, cun is cambas segadas: est difatis istadu netzessàriu s'interventu de chirurgia. In s'episòdiu sunt faghende is iscumbatas is carabineris e su giòvanu est istadu denuntziadu.

Mauro Loddo
Gioga a Literas
Gioga cun sa limba sarda. Scarria Literas pro Android
Progetu realizadu cun sa partecipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna - L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.