venerdì, 09 dicembre 2022 ore 05:57

Cronaca

27-12-2014

“A s'ex ospidale Marino una posada in su mare”

Una posada in su mare in s'ex ospidale Marino. Est s'idea de su sìndigu Zedda pro s'imbeniente de s'ospidale progetadu de Badas.

CASTEDDU – S'imbeniente de s'ex ospidale Marino, chi mai at a ddu faghere, diat èssere diferente de unu tzentru de 'riabilitatzione'. A pustis annos de detzisiones chene risultados pro aprovare unu progetu de ricualificatzione chi però no at galu agatadu unu finantziamentu.

Un'idea dd'at tenet però Massimo Zedda, sìndigu de Casteddu: “Semus arresonende cun sa Regione – at naradu oe durante unu cunferentzia de imprenta de acabu de annu – is normas at a cunsentire un'ismanniamentu, pro mee s'ideale est una posada in su mare”.

Mauro Loddo
Gioga a Literas
Gioga cun sa limba sarda. Scarria Literas pro Android
Progetu realizadu cun sa partecipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna - L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.