venerdì, 07 ottobre 2022 ore 20:36

Cronaca

20-12-2014

Depòsitu abusivu, secuestradas prus de millas bòmbolas de gas

Operatzione de sa Guàrdia de Finantzia a Santu 'Engiu: secuestradu unu depòsitu abusivu de bòmbolas gpl

SANTU 'ENGIU – Sa Guàrdia de finantzia de Casteddu at fatu iscatares sos sigillos a pustis de àere iscobertu “illetzidos graes de istocagiu e cummertzializatzione de gpl in bòmbolas”. Fatos de su titulare de un'azienda de su Mediu Campidanu, S.G òmine de 51 annos de Santu 'Engiu, chi aiat postu in pees unu depòsitu chene is autorizatzione. Suta secuestru totu su depòsitu cun 5mìgia chilos de gpl e prus de millas bombolas.

Mauro Loddo
Gioga a Literas
Gioga cun sa limba sarda. Scarria Literas pro Android
Progetu realizadu cun sa partecipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna - L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.